Рекомендованная литература по специальностям

Рекомендована література для студентів спеціальності:5.03050401 „Економіка підприємства”

 

     

Назва дисципліни

Автор,  назва підручника

Рік

вид

1.

Статистика

С.С.Герасименко .Статистика: Підручник .

1998

Бек В.Л. Теорія статистики: Курс лекцій.

2003

Еріна А.М. Теорія статистики: Практикум.

1997

Шмойлова З.А. Практикум по теории статистики:Уч.посібник

2004

2.

Економічна статистика

За ред.докт.економіч.наук Р.М.Моторина

Економічна статистика: Навч.пос.

 

2005

3.

Економіка підприємства

Економіка підприємства: Підручник/ За ред.С.В.Покропивного

2003

Економіка підприємства: Структурно-логичний посібник/За ред. Покропивного

2001

Вітлінський В.В. та ін. Економічний ризик.:ігрові моделі:Навч.пос.

2002

Экономика предприятия:Уч-к/Под ред.В.Я.Горфинкеля.

2003

Протопопова В.О. Економіка підприємства: Навч.пос.

2003

4.

Фінанси

Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія):Навч.пос.

1999,2002

Федоров В. та ін. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями: Монографія.

2002

Фінанси:Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення/За ред. О.Р.Романенко.

2003

Рос.-укр. і укр.-рос. словник фінансової термінології/За ред.М.В.Афанасьева.

 

1997

5.

Фінанси підприємства

Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств: Підручник

2005

6.

Гроші та кредит

Гроші та кредит: Підручник/За ред.М.І.Савлука.

2002

Шамова І.Р. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн.:Навч.пос.

2001

Стельмах В.С. та ін. Грошово-кредитна політика в Україні.

2003

Гроші та кредит у схемах і таблицях/Т.В.Семко: Навч.пос.

2006

Щетинін А.І. Гроші та кредит: Підручник

2005

7.

Бухгалтерський облік

Грабова Н.Н. Теорія бух.обліку: навч.пос.-5 вид.

1998

–„-  Бух.учет в производственных и торговых предприятиях.

2000

Ткаченко Н.М.Бух.фінансовий облік на підприємствах України: Підручник

2000

Сопко В.В. Бух.облік. Навч.пос.

2000

Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник

2004

Джога Р.Т. та ін. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Підручник

2004

Бухгалтерський фінансовий облік/О.В.Лишиленко: Підручник

2005

Свірко С.В. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах: Навч.пос.

2003

Ковторєв С. Бухгалтерський облік за допомогою Ехсеl: Практичний посібник

2005

 

 

Т.Войтенко. Усе про облік витрат на виробничому підприємстві

2005

В.Мякота. 104 блиц-урока для бухгалтера.

2005

8.

Розміщення продуктивних сил

Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: Навч.пос.

2002

Розміщення продуктивних сил України: Підручник/За ред.  Є.П.Качана.

2001

Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил і територіальна організація виробництва.

2002

Чернюк Л.Г. Розміщення продуктивних сил України: навч.пос.

2002

9.

Економіка праці

Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навч.пос.

2003

Махсма М.Б. Економіка праці: посібник для розв.задач.

2003

10.

Економічний аналіз

Мец В.О. Економічний аналіз: 36 практ.завдань: Навч.пос.

2001

Економічний аналіз: навч.пос./За ред.проф.Чумаченка М.Г.

2003

Пономаренко О.І. та ін. Сучасний економічний аналіз: Ч.1 Мікроекономіка:Навч.пос.

2004

11.

Основи менеджмента

Сафонова Л.Д.Бюджетний менеджмент: Навч.пос.

2001

Ходеев Ф.П. Менеджмент

2002

Тимченко О.М. Податковий менеджмент: Навч.метод.пос.

2001

Соснін О.С. Виробничий і операційний менеджмент: Навч.пос.

2002

Тимошенко И.И. Менеджер организации:Учебное пособие

2002

Руданська О.В.Менеджмент: Навчальний посібник

2002

Мурашко М.І. Менеджмент персоналу:Навч.практ.пос.

2002

Лук’янець Т.І. Рекламний менеджмент: Навч.пос.

2003

Шегда А.В. Менеджмент: Підручник

2004

12.

Основи маркетинга

Павленко А.Ф.,Вовчак А.В. Маркетинг:Навч.-метод.пос.

2001

Гончарук Я.А. та ін. Маркетинг:Навч.пос.у тестах.

2002

Павленко А.Ф. Маркетинг: Підручник

2003

13.

Нормування праці

Под ред.В.В.Адамчука. Организация и нормирование труда: Уч.пос.

2000

Нормування праці/І.В. Багрова: Навч.пос.

2003

14.

Ціноутворення

Литвиненко Я.В. Сучасна політика ціноутворення: навч.пос.

2001

Тормоса Ю.Г. Ціни та цінова політика.:Навч.метод.пос.

2003

О.В.Колесников Ціноутворення: Навч.пос.

2006

15.

ЗЕД

Бутинець Ф.Ф. та ін. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Підручник.

2002

І.В.Багрова. ЗЕД: Підручник

2004

Ю.Г.Козак ЗЕД: Навч.пос.

 

2006

16.

Інформаційні системи

Інформаційні системи і технології в економіці: Пос. /За ред. С.В.Пономаренка

2002

17.

Планування та організація діяльності підприємства

Організація виробництва промислового підприємства./ Ю.А.Єгупов.:Навч.пос.

2006

Планування діяльності підприємства/ Е.А.Зінь: підручник

2004

18.

Державне регулювання економики

С.М.Чистов Державне регулювання економики.

2005

 

 

 

 

 

            Рекомендована література для студентів спеціальності:5.050111„Бухгалтерський облік”

                                          

 

 

 

     

Назва дисципліни

Автор, назва підручника

Рік

вид

1

Економічний аналіз

Пономаренко О.І. та ін. Сучасний економічний аналіз: У 2ч. Мікроекоміка: Навч. посіб..-К.: Вища школа

2004

Економічний аналіз: Навч.пос./За ред.проф. М.Г.Чумаченка.-2 вид.,перероб.і доп..-К.: КНЕУ

2003

Івахненко В.М. Курс економічного аналізу:Навч.посібник..-2-е видання.-К.: Знання-Прес

2001

 

2

 

Менеджмент

 

Шегда А.В. Менеджмент: Підручник..-К.: Знання,

2004

Ходеев Ф.П. Менеджмент.-Ростов на Дону: Феникс

2002

Соснін О.С.,Казарцев В.В. Виробничий і операційний менеджмент: Навч.посібник.-К.: Изд-во Європ.ун-ту

2002

Крамаренко В.И. Мененджмент:Навч.пос.-К.: ЦУЛ.

2003

Хміль Ф.І. Основи менеджменту.: Підручник..-К.: Академвидав.

2003

Стадник В.В. та ін. Менеджмент: Підручник..-К.: Академвидав

2003

3

Маркетинг

Луцій О.П. Основи маркетингу: Конспект лекцій.-К.: Изд-во Європейського ун-ту.

2001

Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг: Підручник..-К.: КНЕУ.

2003

Гончарук Я.А. та ін. Маркетинг:Навч.посібник у тестах.- К.: КНЕУ

2002

Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг:Навч.-метод. посібник..-2-е видання.-К.: КНЕУ.

2001

Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч.пос..-К.: Вища школа

1994

4

Основи охорони праці

Керб Л.П. Основи охорони праці.Навч.-метод.посіб.для сам.вивч..-К.: КНЕУ

2005

5

Облік у бюджетних організацыях

Джога Р.Т. та ін. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Підручник..-К.: КНЕУ.

2004

Гуцайлюк Л.О. , Сопко В.В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: первинні документи та облікові реєстри: Навч.пос..-К.: Центр навч.літ-ри,.

2006

6

Контроль і ревізія

Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підручник..-К.: Знання.

2007

Мурашко В.М. Контроль і ревізія діяльності підприємств промисловості України: Навч.пос..-К.: ЦУЛ.

2003

Бутинець Ф.Ф. та ін. Контроль і ревізія:Підручник для студентів вузів..-2-е видання.-Житомир: ЖІТІ.

2000

Бардаш С.В. та ін. Контроль і ревізія:Практикум:Навч.посібник..-Житомир: ЖІТІ

2000

Шквір В.Д. та ін. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч.пос..-Львів: Політехніка,.

 

2003

7

Податкова система

Демиденко Л.М. Податкова система.Навч.пос..-К.: ЧП ’Арни’.

2007

Сердюк О.М., Заревчацька Т.В. Податкова система (практикум): Навч.пос..-К.: ЦУЛ.

2007

Сердюк О.М., Заревчацька Т.В. Податкова система (практикум): Навч.пос..-К.: ЦУЛ.

2007

Якушгик І.Д., Литвиненко Я.В. Податкові  системи  зарубіжних країн: Довідник..-К.:МП Леся’.

2004

8

Облік і аналіз зовнішньо економічноъ діяльністі

Дідківський М.І. Зовнішньо економічна діяльність підприємства: Навч.пос..-К.: Знання.

2006

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для вузів./За ред. І.В.Багрової..-К.: Центр навч.літ-ри.

 2004

 

 

Бутинець Ф.Ф. та ін. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності:Підручник.-Житомир: ПП ’Рута’.

2002

9

Економічна статистика

Економічна статистика: Навч.пос./За наук.ред.доктора екон.наук Р.М.Моторина..-К.: КНЕУ.

2005

10

Ціноутворення

Колесников О.В. Ціноутворення: Навч.пос.-Вид 2 випр.та доп..-К.: Центр навч.літ-ри.

 2006

Тормоса Ю.Г. Ціни та цінова політика: Навч.-метод.пос.для сам.вивч.дисц..-К.: КНЕУ.

2003

Литвиненко Я.В. Сучасна політика ціноутворення: Навч.посібник..-К.: МАУП.

2001

11

Основи аудиту

Усач Б.Ф. та ін. Організація і методика аудиту: Підручник..-К.: Знання.

2006

Гончарук Я.А., Рудницький В.С. Аудит: 2 вид., перер. та доп..-Львів: Оріяна-Нова.

2004

Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник..-2-е видання.-Житомир: ПП ’Рута’.

2002

Чернилевский Л.М. та ін. Аудит: Навч.посібник..-К.: Міленіум.

2002

Давидов Г.М. Аудит: Навч.посіб..-К.: ’Знання’, КОО

2002

 

 

Рекомендована література для студентів спеціальності: 5.07010602"Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів"

 

 

     

Назва дисципліни

Автор               Назва підручника

Рік

вид

1

Автомобілі

Энциклопедия легковых автомобилей. Фирмы. Модели. Конструкции..-М.: За рулем

2003

Бакли Мартин и Крис Риз Автомобили: Мировая энциклопедия..-М.: ООО ’Астрель’

2005

Краткий автомобильный справочник.Т.3. Ч.1. Легковые автомобили / Кисуленко Б.В. и др..-М.: НПСТ ’Трансконсалтинг’.

2004

Краткий автомобильный справочник.Т.1.Ч.2 Легковые  автомобили / Кисуленко Б.В. и др..-М.: НПСТ ’Трансконсалтинг’

2004

Нерсесян В.И. Устройство легковых автомобилей: Практикум: Уч.пособие..-М.: Академия

2003

Михайловский Е.В. и др. Устройство автомобиля. Учебник..-М.:Машиностроение

1990

Тур Е.Я. и др. Устройство автомобиля: Учебник..-М.:Машиностроение

1991

 

2

Основи філософських знань

Саух П.Ю. Філософія: Навч.пос..-К.: Центр навч.літ-ри

2003

 

Огнев’юк В.О. Утюж І.Г. Філософія: Історія філософії:

 Підручник для 10 кл. проф.рівень

К.: Грамота,2010

2010

 

Філософія: Світ людини. Курс лекцій: Навч.пос. /В.Г.Табачков-ський  та ін..-К.: Либідь.

2004

 

 

Філософія:Підручник/ За ред.акад. В.Г.Кременя.-Х.: Прапор,.

2004

Філософський словник соціальних термінів..-3-е видання.-Х.: ’Р.И.Ф.’.

2005

Введение в философию: Учебник. В 2 ч. /Под общ.ред.И.Т.Фролова..-М.: Политиздат,

1990

Андрющенко В.П. Сучасна соціальна філософія:Курс лекцій..-2-е видання.-К.: Генеза

1996

3

Взаємозамінність  і стандартизація

Шаповал М.І. Основи стандартизаціі, управління якістю і сертифікаціі. Підручник..-К.: Изд-во Європ.ун-ту,.

 

2000

Яцук В. Методи підвищення точності вимірювань : Підручник.-Львів:”Бескід Біт”

2008

4

Економіка підриємства.

Економіка підприємства: Навч. пос./За ред.А.В.Шегди..-К.: Знання

2005

Экономика предприятия: Учебник./Под общ.ред. С.В.Покропивного.-К.: КНЕУ.

2003

Туревский И.С. Экономика и управление автотранспортным предприятием. Уч.пос..-М.: Высшая школа

2006

Малюга Н.М. т а ін. Облік в галузях економічної діяльності: автотранспорт і будівництво.: Навч.пос..-Житомир: ЖІТІ,.

2000

Малюга Н.М. та ін. Облік в галузях економічної діяльності: торговля, автотранспорт, будівництво.: Збірник задач і вправ..-Житомир: ЖІТІ.

 2001

Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: організація і управління:Підручник..-К.: Знання-Прес

2004

Польшаков В.І. Економіка, організація та управління технічним обслуговуванням і ремонтом машин:Навч.пос..-К.: Центр навч.літ-ри

2004.

5

Технічна механіка

Федуліна А.І. Теоретична механіка: Навч.пос..-К.: Вища школа

2005

Павловський М.А. Теоретична механіка: Збірник задач. К.:Техніка

2007

Ріжкова С.А. Теоретическая механика: Практикум-К.: Либідь

1992.

Токар А.М. Теоретична Кінематика:Методи і задачі: Навч.посіб.-К.: Либідь

2001

Сухарев В.А. Решение задач прикладной механики на микроЭВМ: Уч.пос..-К.: Вища школа

1990.

Никитин Е.М. Теоретическая механика. Учебник для техникумов..-М: Наука

1988.

МархельІ.І. Деталі машин. Навч.пос.-К.: Алерта

2005

6

Обчислювальна техніка

Басюк Т.М. та ін. Основи інформаційнихційних

технологій      :Навч.пос.Львів:Новий світ

Львів:Новий світ

2

 

2011

Гуржій А.М., Коряк С.Ф. та ін. Контроль та керування корпоративними комп’ютерними мережами: інструментальні засоби та технології: Навчальний посібник..-Х.: ’Компанія СМІТ’

2004

Архітектура, принципи функціонування та керування ресурсами ІВМ РС: Навч.посібник /Гуржій А.М. та ін.. -Х.:ТОВ ’Компанія СМІТ’

2003

Ярмуш О.В., Редько М.М. Інформатика і комп’ютерная техніка: Навч.пос..-К.: Вища школа

2006

Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка: Посібник..-К.: Академія,.

2002

Прокудин Г.С. Информатика и компьютерная техника: Методич.указания по выполнению практич.занятий.. В 2 т.: -К.: Изд-во Європ.ун-ту,.

2001

7

Правила безпеки дорожнього руху

Тимовський О.А. та ін. Основи безпечного керування дорожніми транспортними засобами.:Навч.пос..-К.: Вища школа

2004.

Комментарии к Правилам дорожного движения Украины - 2002./ Под общ.ред.нач.ДГАИ МВД Украины А.Л.Миленина.-2 изд.,перераб. и доп..-Х.: Светофор

2004.

Зеркалов Д.В. та ін. Безпека руху автомобильного транспорту: Довідник..-К.: Основа

2002.

8

Експлуатаційні .матеріали

Колосюк Д.С., Зеркалов Д.В. Експлуатаційні матеріали: Підручник..-2-е видання.-К.: Арістей

,2006.

Кириченко Н.Б. Автомобильные эксплуатационные материалы: Уч.пос..-М.: Академия,.

2003

Полянський С.К., Коваленко В.М. Експлуатаційні матеріали: Підручник..-К.: Либідь,.

2003

Манусаджянц О.И., Смаль Ф.В. Автомобильные эксплуатационные материалы: Уч-к..-М.: Транспорт,

1989.

9

Організація і планування підприємства

Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: організація і управління:

Підручник..-К.: Знання-Прес,.

2004

Польшаков В.І. Економіка, організація та управління технічним обслуговуванням і ремонтом машин:Навч.пос..-К.: Центр навч.літ-ри,

2004.

10

СТО автомобилей

Колубаев Б.Д.,Туревский И.С.

Дипломное проектирование СТО автомобилей.Уч.пос.-М.:Форум

2010

Марков О.Д.Станции ТО автомобилей.К.:Кондор

2008

11

 Технічна експлуатація автомобілів

Форнальчик Є.Ю. та ін. Технічна експлуатація та надійність автомобілів: Навч. пос..-Львів: Афіша

2004.

Лудченко О.А. Технічна експлуатація і обслуговування автомобілів.-К.:Вища шк..

2007

Техническая эксплуатация автомобилей: Уч-к./Под ред.Е.С.Кузнецова..-3-е изд.-М.: Транспорт,.

1991

Кузнецов Е.С. Управление технической эксплуатацией автомобилей..-2-е изд.-М.: Транспорт,.

1990

Техническая эксплуатация автомобилей: Уч-к./Под ред.Г.В.Крамаренко..-М.: Транспорт

1983

Техническая эксплуатация автомобильного транспорта./Под ред.М.Н.Бедняка..-К.: Техніка

1979

Правила технической эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта..-К.: Основа,

2004.

12

Основи технічного ремонту автомобілей.

Правила надання послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів./Зі змінами та доп. згідно Наказу МТУ № 684 від 01.09.2003..-Х.: Форт

2003

Коробейник А.В. Ремонт автомобилей. Практический курс..-Ростов на Дону: Феникс,.

2003

Дынько А.В. 600 практических советов.Ремонт и обслуживание автомобилей..-М.:ТИД,КОНТИНЕНТ-Пресс,.

2001

Шестопалов С.К. Устройство, ТО и ремонт легковых автомобилей: Уч-к..-М.: ПрофОбрИздат

2001.

Епифанов Л.И. ТО и ремонт автомобилей..-М.: Форум:Инфра,

2003.

Коробейник А.В. Ремонт автомобилей. Практический курс..-Ростов на Дону: Феникс

2003.

Чумаченко Ю.Т. и др. Автослесарь: Устройство, ТО и ремонт автомобилей: Уч.пос..-Ростов на Дону: Феникс

2001.

Титунин Б.А. и др. Ремонт автомобилей КамАЗ..-Л. Агропромиздат.

 

1987

Ремонт автомобилей: Уч-к. /Под ред. С.И.Румянцева.-М.: Транспорт,.

1988

13

Електрооблад-нання автомобілів

Мазепа С.С. Електрообладнання автомобілів: Навч.пос..-Львів:  Львівська політехніка,

2004.

Сажко В.А. Електричне та електронне обладнання автомобілів: Навч.пос..-К.: Каравела

2004.

Резник А.М. Эл.оборудование автомобилей.Уч-к..-М.: Транспорт

1990.

14

Охорона праці

Правила з охорони праці для навчальних закладів, у яких проводяться профільне навчання і проф.підготовка учнів з автосправи: ДНАОП 9.2.30-1.01-02: Затв.12.11.2002 № 574/Мін-во праці та соц.політики України..-Х.: Форт

2003.

Кучерявий В.П. Охорона праці: Навч.пос..-Львів: Оріяна-Нова

2007

Костанян В.Р. Пособие: ’Правила охраны труда на автомобильном транспорте’ (вопросы и ответы).-Х.: Злагода

2000.

Правила охорони праці на автомобільному транспорті/Полянський С.А. та ін..-К.: Держ.департамент автомоб.тр-ту

2003

Положення про робочий час і час відпочинку водіїв  автотранспортних засобів. Разр. Редзюк А.М. та ін..-К.: Основа,.

2002

Кузнецов Ю.М. Охрана труда на автотранспортных предриятиях: Уч-к..-М.: Транспорт

 

1990.

 

 

Коган Э.И. Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта: Уч-к..-М.: Транспорт

1984.

15

Безпека життедіяльності

Ярошевська В.М. та ін. Безпека життедіяльності: Навч.пос..-К.: А.С.К..

1997

Миценко І.М. Забезпечення  жит-тєдіяльності людини в навколишньому середовищі..-Кіровоград

1998.

Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини: Навч.пос..-3-е видання.-К.: Знання, КОО

2000.

Збірник нормативних документів з БЖД / М.В.Васильчук.-К.: Основа

2004

Яким Р.С. Безпека життєдіяльності людини: Навч.пос..-М. Дело и сервис

2005

16

Теорія і конструкція автомобілів

Сирота В.І. Основи конструкції автомобілів: Навч.пос..-К.: Арістей

2005

Вахламов В.К. Автомобили: Теория и конструкция автомобиля и двигателя: Уч-к..-М.: Академия.

2003

Теория и конструкция автомобиля/ Под ред. Илларионова В.А. Уч-к..-2-е видання.-М.: Машиностроение

1985

17

Автомобільні двигуни

Абрамчук Ф.І. та ін. Автомобільні двигуни: Підручник..-К.: Арістей

2006

Сирота В.І. Основи конструкції автомобілів: Навч.пос..-К.: Арістей

2005

Богданов С.Н. и др. Автомобильные двигатели: Уч-к..-М.: Машиностроение,

1987

18

Особливості будови і технічного  обслуговування іномарок

Корниенко С.В. Ремонт японского автомобиля..-М.: ООО ’АСТ’, ООО ’Астрель’,

2002

Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей зарубежного производства.-М.: Форум

2007

Данов Б.А. Электронные системы управления иностранных автомобилей.М.:

2004

Советы автомобилисту: Ремонт иномарок..-Минск: Харвест,.

2003

Ризен Роланд. Руководство по эксплуатации, ТО и ремонту автомоб.Opel Astra с бенз.двигат..-М.: ООО ’АСТ’, ООО ’Астрель’

2003

Корниенко С.В. Ремонт японских автомобилей (заметки автослесаря)..-М.: ООО ’АСТ’, ООО ’Астрель’

 2001

Руководство по ремонту и ТО автомоб.MITCUBISHI.-М..: ТехноВООК,

2000

BMW5.Руководство по ремонту и эксплуатации..-М..: ТехноВООК,

2000

Автомобиль MERSEDES-BENZW-124, включая автомобили Е 2-го класса. Выпуска 1985-1995. Практ.рук-во./Под ред.Афонина С.В..-М.: ПОНЧИК,.

2001

Автомобиль MAZDA-626./Под ред. фонина С.В..-М.: ПОНЧИК

1998

АССОЛЬ. Все неисправности автомобиля .Диагностика.

Устранение.Практ.рук-во/Под ред.Афонина С.В.-М.: 2000. Пончик

2000

Спр-к механика, инженера и автолюбителя.. В 2 т.: -М.: Техно-ВООК

 2002.

Нагайцев А.А. Исследование маркировочных обозначений легковых автомобилей заруб.произ-ва.Уч.пособие.-М.: ЭКЦ МВД России, ЗАО ’БИНОМ’

1999.

19

Основи екології

Гутаревич Ю.Ф. та ін. Екологія та автомо-більний транспорт: Навч.пос..-К.: Арістей

2006.

Ільєнко Р.Ю. Екологія для всіх: Словник-довідник..-К.: ЦУЛ

 2006.

Екологічне законодавство України..-Х.: Одиссей.

 2002

Мусієнко М.М. та ін. Екологія: Тлумачний словник..-К.: Либідь.

2004

Білявський Г.О. та ін. Основи екології: Підручник..-К.: Либідь.

2004

20

Автомобільні перевезення

Мирошниченко Л. и др. Автомобильные перевозки: организация и учет:.-5-е изд..-Х.: Фактор.

2006

Сапрыкин Г. Транспортная документация..-Х.: Фактор.

 2003

Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в України..-К.: Держ.департамент автомоб.тр-ту.

2004

Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки:Уч.пос.-2 изд.,стер..-М.: Академия

2004.

Савин В.И. Перевозки грузов автомобильным транспортом: справочное пособие. -2 изд., перераб.и доп..-М.: ’Дело и Сервис’.

 2004

 

 

Мірошніченко Л.О. Автомобільні пере

везення: організація і облік..-Х.: Фактор.

2002

Правила перевезень вантажів автомоб.

транспортом.-К.: Мін-во тр-ту України,

1998.

Ванчукевич В.Ф., Седюкевич В.Н. Автомобильные перевозки..-Минск: Высшая шк

1988

Силкин А.А. Грузовые и пассажирские автомобильные перевозки: Пособие по курсовому проектированию..-М.: Транспорт,.

1985

Афанасьев Л.Л. Автомобильные перевозки: Уч-к..-М.: Транспорт,.

1965

21

Основи менеджмента і маркетинга

Маркетинговий менеджмент: Навч.пос./За ред.Л.В.Балабанової..-3-е видання.-К.: Знання,.

2004

Шегда А.В. Менеджмент: Підручник..-К.: Знання,.

2004

Менеджмент на транспорте:Уч.пос./Под ред.Н.Н.Громова и др..-М.: Академия,

2003.

Луцій О.П. Основи маркетингу: Конспект лекцій.-К.: Изд-во Європ.ун-ту,.

2001

Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг: Підручник..-К.: КНЕУ,

2003.

22

Діагностика стана електрообладнан-ня.автомобілів

Сажко В.А. Електричне та електронне обладнання автомобілів: Навч.пос..-К.: Каравела

2004.

23

Технічне обслуговування автобусів

Краткий автомобильный справочник.Т.1. Автобусы / Кисуленко Б.В. и др..-М.: НПСТ ’Трансконсалтинг’,

2002.

Чередников А.А. Автобусы; Уст-во, ТО, эксплуатация..-М.: Транспорт

1999

Автобус ЛиАЗ-5256 и его модификация. Рук-во по эксплуатации./Под ред. Степаненко В.В.-М.: Атласы автомобилей,.

2001

Кертес Ф. Эксплуатация и ремонт автобусов ’Икарус’..-М.: Транспорт,.

1987

Семенов Н.В. Технич.обслуживание и ремонт автобусов: Уч.пос..-2-е видання.-М.: Транспорт,

1987.

Руководство по организации и технологии постовых работ текущего ремонта автобуса.ЛиАЗ-677.-М.: Транспорт,

1979.

Верхлин В.Н. Технические средства обучения водителей автомобилей: Уч.пос..-М.: Просвещение.

1990

 

 

Рекомендована література для студентів спеціальності: 5.100404 „Організація перевезень і управління на автотранспорті"


 

     

Назва дисципліни

Автор               Назва підручника

Рік

вид

1

Безпека життєдіяльності

Ярошевська В.М. та ін. Безпека життедіяльності: Навч.пос..-К.: А.С.К.

1997

Миценко І.М. Забезпечення  жит-тєдіяльності людини в навколишньому середовищі.-Кіровоград

1998

Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини: Навч.пос..-3-е видання.-К.: Знання, КОО

2000

Збірник нормативних документів з БЖД / М.В.Васильчук.-К.: Основа

2004

Яким Р.С. Безпека життєдіяльності людини: Навч.пос..-М. Дело и сервис

2005

2

Автомобілі

Энциклопедия легковых автомобилей. Фирмы. Модели. Конструкции..-М.: За рулем

2003.

Бакли Мартин и Крис Риз Автомобили: Мировая энциклопедия..-М.: ООО ’Астрель’

2005.

Краткий автомобильный справочник.Т.3. Ч.1. Легковые автомобили / Кисуленко Б.В. и др..-М.: НПСТ ’Трансконсалтинг’

2004

Краткий автомобильный справочник.Т.1.Ч.2 Легковые  автомобили / Кисуленко Б.В. и др..-М.: НПСТ ’Трансконсалтинг’

2004

Нерсесян В.И. Устройство легковых автомобилей: Практикум: Уч.пособие..-М.: Академия

2003

Михайловский Е.В. и др. Устройство автомобиля. Учебник..-М.:Машиностроение.

1990

3

Організація вантажних перевезень

Спирин И.В. Организация и управление пассажирскими автомобильными перевозками: Уч-к..-М.: Академия

2003

Методичні рекомендації визначення рівня таріфів на послуги пасажирського автотранспорту загального користування.-К.:Державний департамент автомоб.тр-ту.

2003

Хлявич А.И. Обслуживание автомобилей населения: Организация и управление..-М.: Транспорт

1989.

Ходош М.С. Организация, экономика и управление перевозками грузов автомобильным транспортом.-М.: Транспорт.

1989

4

Правила безпеки

 

дорожнього  руху

 

 

Тимовський О.А. та ін. Основи безпечного керування дорожніми транспортними засобами. : Навч.пос..-К.: Вища школа,.

2004

Дерех З.Д. и др. 25 уроков по Правилам дорожного движения: Уч.пос..-К.: Вища школа

2004.

Комментарии к Правилам дорожного движения Украины - 2002/Под общ.ред.нач.ДГАИ МВД Украины А.Л.Миленина.-2 изд.,перераб. и доп..-Х.: Светофор,.

2004

Зеркалов Д.В. та ін. Безпека руху автомобильного транспорту: Довідник..-К.: Основа,.

2002

Знаете ли Вы правила дорожного движения? Тематические билеты..-Х.: НПП ’Светофор’

2003

5

Автомобільні експлуатаційні матеріали

Колосюк Д.С., Зеркалов Д.В. Експлуатаційні матеріали: Підручник..-2-е видання.-К.: Арістей,

 

2006

Васильева Л.С. Краткий справочник по автомобильным эксплуатационным материалам.-М.: Транспорт

1992

Полянський  С.К. Експлуатаційні матеріали.:Підручник..-К.: Либідь

2003

Манусаджянц О.И., Смаль Ф.В. Автомобильные эксплуатационные материалы: Уч-к..-М.: Транспорт

1989

6

 

Спеціальний

рухомий склад

Якобашвили А.М. и др. Спец.подвижной состав для грузовых автомобильных перевозок..-М.: Транспорт,.

1979

Щетина В.А. и др. Подвижной состав автомобильного транспорта: Уч-к..-М.: Транспорт

1989.

Вахламов В.К. Техника автомобильного транспорта: подвижной состав и эксплуатационные свойства: Уч.пос..-М.: Академия

2004

7

Організація  вантажних перевезень

Спирин И.В. Организация и управление пассажирскими автомобильными перевозками: Уч-к..-М.: Академия

2003

 

 

Методичні рекомендації визначення рівня таріфів на послуги пас.автотранспорту заг.користування..-К.: Держ.департамент автомоб.тр-ту,

2003

Ходош М.С. Организация,экономика и управление перевозками грузов автомобильным транспортом..-М.: Транспорт.

1989

8

Технічна експлуатація автомобілів

Лудченко О.А. Технічна експлуатація і обслуговування автомобілів.-К.:Знання-прес

2007

Форнальчик Є.Ю. та ін. Технічна експлуатація та надійність автомобілів: Навч. пос..-Львів: Афіша,.

2004

Кузнецов Е.С. Управление технической эксплуатацией автомобилей..-М.: Транспорт.

1990

Техническая эксплуатация автомобилей: Уч-к./Под ред.Г.В.Крамаренко..-М.: Транспорт,.

1983

Гудков В.А. и др. Пассажирские автомобильные перевозки: Учебник для вузов..-М.: Горячая линия-Телеком,

2004

Гудков В.А. и др. Пассажирские автомобильные перевозки: Учебник..-М.: Горячая линия-Телеком,

2004

Касаткин Ф.П. и др. Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного процесса:Уч.пособие.-М.: Академический проект

2004

Методичні рекомендації: визначення рівня тарифів на послуги пас.автотранспорту заг.користування..-К.: Держ.департамент автомоб.тр-ту,

2003

10

 

Економіка підпріємства.

Економіка підприємства: Навч. пос./За ред.А.В.Шегди..-К.: Знання,

2005

Экономика предприятия: Учебник./Под общ.ред. С.В.Покропивного.-К.: КНЕУ,.

2003

Туревский И.С. Экономика и управление автотранспортным предприятием. Уч.пос..-М.: Высшая школа,.

2006

Малюга Н.М. т а ін. Облік в галузях економічної діяльності: автотранспорт і будівництво.: Навч.пос..-Житомир: ЖІТІ,.

2000

Малюга Н.М. та ін. Облік в галузях економічної діяльності: торговля, автотранспорт, будівництво.: Збірник задач і вправ..-Житомир: ЖІТІ.

 2001

Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: організація і управління:Підручник..-К.: Знання-Прес.

2004

Польшаков В.І. Економіка, організація та управління технічним обслуговуванням і ремонтом машин:Навч.пос..-К.: Центр навч.літ-ри,

2004

11

Організація та планування роботи підприємства

Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: організація і управління: Підручник..-К.: Знання-Прес.

2004

Ляско В.И. Стратегическое планирование развития автотранспортных предприятий..-М.: Благовест-В.

2003

Башкатова Е.И. и др. Планирование работы автотранспортного предприятия. Программированное обучение..-К.: Вища школа.

1988

Организация, планирование и управление автотранспортными предприятиями: Уч-к/Н.Ф.Билибина и др..-2-е видання.-М.: Высшая школа,

1986

12

Охорона праці

Правила з охорони праці для навчальних закладів, у яких проводяться профільне навчання і проф.підготовка учнів з автосправи: ДНАОП 9.2.30-1.01-02: Затв.12.11.2002 № 574/Мін-во праці та соц.політики України..-Х.: Форт,.

2003

Костанян В.Р. Пособие ’Правила охраны труда на автомобильном транспорте’ (вопросы и ответы).-Х.: Злагода,.

2000

Правила охорони праці на автомобільному транспорті /Полянський С.А. та ін..-К.: Держ.департамент автомоб.тр-ту,.

2003

Положення про робочий час і час відпочинку водіїв  автотранспортних засобів. Разр. Редзюк А.М. та ін..-К.: Основа.

2002

Кузнецов Ю.М. Охрана труда на автотранспортных предриятиях: Уч-к..-М.: Транспорт

1990.

Коган Э.И. Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта: Уч-к.-М.: Транспорт

1984.

13

Основи маркетинга

Луцій О.П. Основи маркетингу: Конспект лекцій.-К.: Изд-во Європ.ун-ту,.

2001

 

Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг: Підручник..-К.: КНЕУ,.

2003

Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч.пос..-К.: Вища школа,.

1994

Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч.пос..-К.: Вища школа.

1994

 

Балабанова Л.В. Маркетинг: Підручник..-2-е видання.-К.: Знання-Прес.

2004

Старостіна А.О. та ін. Маркетинг: Навч.пос..-3-е видання.-К.: Знання

2006

14

Транспорно-експедиторська робота

Рудяк Ю., Пироженко О. Все об учете и организации транспортно-экспедиторской деятельности.-.-2-е видання.-Х.: Фактор.

2006

15

Транспортне право

Транспортне право України: навч.пос./За заг.ред. Гіжевського В.К..-К.: Юринком Інтер.

2002

 

 

Тихомиров М.Ю. Дорожно-транспортные происшествия: нормативные акты, материалы судебной практики, образцы документов.-3 изд..-М.: Изд. Тихомирова М.Ю.

2004

16

Основи менеджменту

Шегда А.В. Менеджмент: Підручник.-К.: Знання.

2004

 

 

Менеджмент на транспорте:Уч.пос./Под ред.Н.Н.Громова и др..-М.: Академия.

 2003

Стадник В.В. та ін. Менеджмент: Підручник..-К.: Академвидав,.

2003

Крамаренко В.И. Мененджмент:Навч.пос..-К.: ЦУЛ.

2003

Ходеев Ф.П. Менеджмент.-Ростов на Дону: Феникс.

2002

17

Основи бухгалтерського обліку та фінанси.

Малюга Н.М. т а ін. Облік в галузях економічної діяльності: автотранспорт і будівництво.: Навч.пос.-Житомир: ЖІТІ.

2000

 

 

Малюга Н.М. та ін. Облік в галузях економічної діяльності: торговля, автотранспорт, будівництво.: Збірник задач і вправ..-Житомир: ЖІТІ.

2001

18

Основи податкової системи

Демиденко Л.М. Податкова система.Навч.пос..-К,: ЧП ’Арни’,

2007.

Сердюк О.М., Заревчацька Т.В. Податкова система (практикум): Навч.пос..-К.: ЦУЛ.

 2007

Налоги: Уч.пос. 2 изд.перераб.и доп./ Под ред. В.В.Буряковского..-Днепропетровск: Пороги.

1998

19

Основи міжнародних перевезень

Лук’янченко Н.Д. та ін. Міжнародні пасажирські перевезення в контексті інтеграції України до світового господарства..-Донецьк: ДІАТ.

 2006

Левковець П.РО. та ін. Міжнародні перевезення і транспортне право: Навч.пос..-3-е видання.-К.: Арістей,.

2006

Зеркалов Д.В. Международные перевозки: Терминология..-К.: Основа,.

2004

Левковець П.О., Марунич В.С. Міжнародні перевезення і транспортне право: Навч.пос..-К.: Арістей,.

2006

20

 

 

Основи митного законодавства

Міжнародні перевезення і транспортне право: Навч.пос..-К.: Арістей,.

2006

Дубініна А.А., Сорокіна С.В. Основи митної справи в Україні: Навч.пос..-К.: ВД ’Професіонал’.

2004

Митний кодекс України та нормативно-правові акти, що регулюють його застосування: Зб.док./Упоряд.П.В.Пашко, В.П.Науменко..-К.: Знання.

2004

Дудчак В.І., Мартинюк О.В. Митна справа: Навч.пос..-К.: КНЕУ.

2002

Митний контроль на автомобільному транспорті/За ред. М.М.Каленського..-К.: Знання, КОО.

2003

Гребельник О.П. Основи митної справи: Навч.пос..-К.: Центр навч.літ-ри.

2003

 

21

Митно-брокерська діяльність

Основи митної  справи в Україні: Навч.пос.За ред.П.В.Пашка-К.:Знання

2004

Дубініна А.А., Сорокіна С.В. Основи митної справи в Україні: Навч.пос..-К.: ВД ’Професіонал’.

 

2004

22

Комерційна робота

Малюга Н.М. т а ін. Облік в галузях економічної діяльності: автотранспорт і будівництво.: Навч.пос..-Житомир: ЖІТІ.

2000

Малюга Н.М. та ін. Облік в галузях економічної діяльності: торговля, автотранспорт, будівництво.: Збірник задач і вправ..-Житомир: ЖІТІ.

 

2001

 

Рекомендована література для студентів спеціальності 5.07010101"Організація і регулювання дорожнього руху"

     

Назва дисципліни

Автор,назва підручника

Рік

вид

 

1

БЖД

Ярошевська В.М. та ін. Безпека життедіяльності: Навч.пос..-К.: А.С.К..

1997

Миценко І.М. Забезпечення  жит-тєдіяльності людини в навколишньому середовищі.-Кіровоград

1998

Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини: Навч.пос..-3-е видання.-К.: Знання, КОО

2000

Збірник нормативних документів з БЖД / М.В.Васильчук.-К.: Основа

2004

Яким Р.С. Безпека життєдіяльності людини: Навч.пос..-М. Дело и сервис

2005

2

Основи екології

Гутаревич Ю.Ф. та ін. Екологія та автомобільний транспорт: Навч.пос..-К.: Арістей

2006

Словарь-справочник по экологической безопасности автотранспорта..-М.: Агар,

1998

Екологічне законодавство України..-Х.: Одиссей

2002

3

Загальний курс транспорту

Савенко В.Я., Гайдукевич В.А. Транспорт і шляхи сполучення: Підручник..-К.: Арістей

2005

Зеркалов Д.В. Транспорт України. Довідник.. T.1: -К.: Основа,

2002

Краткий автомобильный справочник.Т.1. Автобусы / Кисуленко Б.В. и др..-М.: НПСТ ’Трансконсалтинг’

2002

Краткий автомобильный справочник.Т.2. Грузовые автомобили / Кисуленко Б.В. и др..-М.: ИПЦ ’Финпол’

2004

 

Краткий автомобильный справочник.Т.3. Ч.1,2. Легковые автомобили / Кисуленко Б.В. и др..-М.: НПСТ ’Трансконсалтинг’,

2004

Тур Е.Я. и др. Устройство автомобиля: Учебник.-М.:Машиностроение

1990

4

Технічна експлуатація автомобілів

Форнальчик Є.Ю. та ін. Технічна експлуатація та надійність автомобілів: Навч. пос..-Львів: Афіша

2004

Лудченко О.А. Технічне обсуговування і ремонт автомобілів: Підручник..-К.: Знання-Прес.

2003

Техническая єксплуатация автомобилей:Е.С.Кузнецов.М

1991

 

Техническая єксплуатация автомобилей/Под ред. Г.В.Крамаренко

 

1983

Правила технической эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта..-К.: Основа,

2004

8.

Охорона праці

Правила охорони праці на автомобільному транспорті /Полянський С.А. та ін..-К.: Держ.департамент автомоб.тр-ту,

2003

Цикл спец.дисциплін

 

1.

Транспортно-експл.властивості автомоб.доріг

Вулиці та дороги населених пунктів. ДБН В.2.3-5-2001..-К.: Держбуд України

2001

Дорожні покриття: Методи вимірювання зчіпних якостей: ДСТУ БВ.2.3-8-2003..-К.: Укрархбудінформ.

2003

Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием. ГОСТ 30413-96.-К.: Укрархбудінформ,

1997

Організація робіт з експлуатації міських вулиць та доріг: Загальні положення. ДСТУ 3090-95..-К.: Держстандарт України,

1995

Сильянов В.В. Транспортно-эксплуатац.качества автомоб.дорог.

1984

Новые технологии и машины при строительстве, содержании и ремонте автомоб.дорог/Антипенко Г.Л. и др..

2002

Новые технологии и машины при строительстве, содержании и ремонте автомобильных дорог. / Под ред.А.Н.Максименко. -.-Минск: Дизайн ПРО

2002

 

2.

 

Організація дорожнього руху

Бабков В.Ф. Дорожные условия и безопасность движения.М.:

1982

Клинковштейн Г.И. Организация дорожного движения:Уч-к .-М.

2001

За заг.ред.М.Ф.Дмитриченка. Організація дорожнього руху:Під-ручник. Кн..4:К.:Знання України

2007

Поліщук В.П.,О.П.Дзюба. Теорія транспортного потоку:методи та моделі організації дорожнього руху:Навч.пос.К.:Знання Укр..

2008

Хомяк Я.В. Организация дорожного движения.К.:Высш.шк.

1986

Силиянов В.В. Теория транспортных потоков в проектировании и организации движения.М.

1973

 

 

Лобанов Е.М. и др. Пропускная способность автомобильных дорог.М.: Транспорт

1970

Поляков А.А. Организация движения на улицах и дорогах.-М.

1965

ДСТУ 4100-2002.Знакі дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування. К.

2002

ДСТУ 2586-92. Розмітка дорожня. Загальні технічні умови. Правила застосування. К.:

1994

ДСТУ 2586-94. Огородження і направляючі пристрої. Правила застосування.

1994

ДБН 360-92. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. К.

1992

Лобанов Е.М. Транспортная планировка городов.-М.

1990

Кременец Ю.А. Технич.средства регулирования дорожного движения.М

 

1988

Бойчук В.С. Довідник дорожника..-К.: Урожай,.

2002

Автомобільні дороги.ДБН В.2.3-4-2000..-К.: Держбуд України

2003

5

Технічні засоби організації дор.руху

Кременец Ю.А. и др. Технические средства организации дорожного движения: Учебник для вузов..-М.:

ИКЦ ’Академкнига’,

2005

6

Правила та безпека дорожнього руху

Зеркалов Д.В. та ін. Безпека руху автомобильного транспорту: Довідник..-К.: Основа,

2002

Комментарии к Правилам дорожного движения Украины - 2002./ Под общ.ред.нач.ДГАИ МВД Украины А.Л.Миленина.-2 изд.,перераб. и доп..-Х.: Светофор,

2004

Дерех З.Д. и др.. 25 уроков по ПДД: Уч.пос.-К.: Вища шк..

2004

Тимовський О.А. та ін. Основи безпечного керування дорожними транспортними засобами.: Навч.пос.-К.: Вища школа

2004

Типове положення про Систему управління безпечного керування дорожними транспортними засобами.-К.: Основа

2003

7

Експлуатаційні властивості транспортних споруд

ДСТУ 3649-97.Засоби транспортні, дорожні.К.

1997

Дороги автомоб.и аэродроми .ГОСТ 30412-96

1996

ДБН В.2.2.-9-99. Будинки і споруди

1999

ДСТУ Б.В.2.3-8-2003. Дорожні покриття

2003

Автомобільні дороги.ДБН В.2.3-4-2000..-К.: Держбуд України,

2003

Бойчук В.С. Довідник дорожника..-К.: Урожай.

2002

8

Економіка та планування організації дорожнього руху

Аксенов В.А. Экономическая эффективность рациональной организации дорожного движения.М.

1987

Кононова Г.А. Экономика автомобильного транспорта: М

2005

Справочник инженера-экономиста автомобильного транспорта/Под ред.С.Л.Голованенко-К.Транспорт

1991

Малышев А.И. Экономика автомобильного транспорта: М.:

1983

Державні будівельні норми України. Споруди транспорту. Автомобільні дороги.ДБН В.2.3.4-

2000

Инструкция по учету потерь народного хазяйства до ДТП при проектировании автомоб.дорог. ВСН- 3-81. М

1981

 

9.

Транспортне планування міст

Дідик В.В., Павлів А.П. Планування міст. - Львів: Політехніка

2003

10

Основи технічної механіки

Павловський М.А. Теоретична механіка.:Підручник..-К.: Техніка,

2002

 

 

Федуліна А.І. Теоретична механіка: Навч.пос..-К.: Вища школа

2005

Мархель .І.І. Деталі машин.К.:

2005

11

Електроніка та електротехніка

Евдокимов Ф.Е. Общая электротехника: Учебник..-М.: Высшая школа

1990

Паначевный Б.И. Курс электротехники: Учебник..-Ростов на Дону: Феникс.

2002

Лачин В.И., Савелов Н.С. Электроника: Уч.пособие..-3-е видання.-Ростов на Дону: Феникс

2002

Токар А.М. Теоретична механіка. Кінематика: Методи і задачі: Навч.посіб..-К.: Либідь

2001

Павловський М.А. Теоретична механіка.:Підручник..-К.: Техніка

2002

Прищепа М.М. Мікроелектроніка.К.: Вища шк..

2004

12

Основи автоматики та телемеханіки

Автоматизированные системы обработки информации и управления на автомобильном транспорте/Под ред. А.Б.Николаева

2003

 

 

Поспелов Л.П. Основы автоматики и т елемеханики.м.: Недра,

1998

13

Основи менеджменту

Ходеев Ф.П. Менеджмент,.-Ростов на Дону: Феникс

2002

Соснін О.С.,Казарцев В.В. Виробничий і операційний менеджмент: Навч.посібник.-К.: Изд-во Європ.ун-ту,

2002

Менеджмент на транспорте: Уч.пос./Под ред.Н.Н.Громова и др..-М.: Академия

2003

Стадник В.В. та ін. Менеджмент: Підручник..-К.: Академвидав

2003

Шегда А.В. Менеджмент: Підручник..-К.: Знання,.

2004

14

Обчислювальна техніка

Глинський Я.М. Інформатика: 10-11 кл.: Навч.пос.У 2 ч. Ч.2. Інформаційні технології.-5 вид..-Львів: Деол

2005

Глинский Я.Н. Практикум по информатике: Уч.пособие.-Львів:

2006.

15

Автоматизовані засоби управління дорожнім рухом

Елизаров В.А. и др. Автоматизированные системы управления на автомобильном транспорте: Уч-к..-М.: Транспорт,

1983

Автоматизированные системы обработки информации и управления на автомоб.транспорте /Под ред.А.Б.Николаева.-М.:

2003

16

Дорожньо-будівельні машини

Шестопалов К.К. Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование: Уч.пос..-М.: Мастерство

 2002

Баладінський В.Л. та ін. Транспортна техніка: Навч.пос..-К.: КНУБА,

2004

Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов: Учебник.-М.: Мастерство,

2001

Эксплуатация и ТО дорожных машин, автомобилей и тракторов: Учебник/Под ред.Е.С.Локшина. 2 изд. стер..-М.: Академия

2004

Максименко А.Н. Эксплуатация строительных дорожных машин: Учебник..-Санкт-Петербург ’БХВ-Петербург’

2006

17.

Технічна експертиза дорожньо-трансп.пригод.

Иларионов В.А. Экспертиза дорожно-транспортных происшествий: Уч-к..-М.: Транспорт

1989

Ярошик О.Д. Справочник по проблемам дорожно-транспортного происшествия.М.

1999

Тихомиров М.Ю. Дорожно-транспортные происшествия: Нормативные акты.М.

2004

Галаса П.В. Експертний аналіз дорожньо-транспортних пригод.К.

1995

18

Правове регулювання дорожнього руху

Основи права України/ За ред. проф. В.Л.Ортинського..-2-е видання.-Львів: Оріяна-Нова

2005

Комментарии к Правилам дорожного движения Украины - 2002./ Под общ.ред.нач.ДГАИ МВД Украины А.Л.Миленина.-2 изд.,перераб. и доп.-Х.:Светофор

2004

Дерех З.Д. и др. 25 уроков по Правилам дорожного движения: Уч.пос..-К.: Вища школа,

2004.

Тимовський О.А. та ін. Основи безпечного керування дорожніми транспортними засобами.:Навч.пос..-К.: Вища школа

2004.

Зеркалов Д.В. та ін. Безпека руху автомобильного транспорту: Довідник..-К.: Основа

2002

Ярошик О.Д. Справочник по проблемам дорожно-транспортного происшествия. Практич.пособие по защите прав автомобилистов..-М.: Атласы автомобилей

1999

Законодавство України про транспорт: Збірник законів, урядових та відомчих нормативних документів з питань транспорту/Упоряд.М.І.Камлик..- ,

2004

Автомобільний транспорт в Україні: Нормативна база..-К.: Атіка,.

2004

19

Автомобільні перевезення

Ванчукевич В.Ф., Седюкевич В.Н. Автомобильные перевозки.-Минск: Высшая шк.

1988

Мірошніченко Л.О. Автомобільні перевезення: організація і облік..-Х.: Фактор,.

2002

Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в України..-К.: Держ.департамент автомоб.тр-ту

2004

Мирошниченко Л. и др. Автомобильные перевозки: организация и учет:.-5-е видання.-Х.: Фактор

2006

Спирин И.В. Организация и управление пассажирскими автомобильными перевозками: Уч-к..-М.: Академия,.

2003

 

 

Спирин И.В. Перевозки пас---сажиров городским транспортом..-М.: Академкнига

 

 

2006

 

 

Касаткин Ф.П. и др. Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного процесса: Уч.пособие..-М.: Академический проект

2004

Гудков В.А. и др. Пассажирские автомобильные перевозки: Учебник..-М.: Горячая линия-Телеком

2004

Воркут А.И. Грузовые автомобильные перевозки. Уч.пособие.-К.: Вища школа

1979

Левковець П.Р. та ін. Перевезення небезпечних вантажів: навч.пос..-К.: Арістей

2005

20

Взаємозамінність, стандартизація та технічне вимірювання

Шаповал М.І. Основи стандартизаціі, управління якістю і сертифікаціі, Підручник..-К.: Изд-во Європ.ун-ту

2000

Козловский Н.С. Основы стандартизации, допуски и посадки и технические измерения: Уч-к..-М.: Машиностроение

1992

21

Геодезія

Григоренко А.Г. Геодезия при разведке недр: Уч.пос..-К.:.Харьков: Единение

1990

Блощ-Компаниец В.И. Основы геодезии и маркшейдерского дела: Учебник для техникумов..-М.: Недра

1987

 

                                                                                                                          

 


Рекомендована література для студентів спеціальності  5.05020 "Організація обслуговування на транспорті”

 

     

Назва дисципліни

Автор, назва підручника

Рік

вид

1

Основи екології

Білявський Г.О. та ін.-

Основи екології: Підручник К.: Либідь

 2004

Мусієнко М.М. та ін.-

Екологія: Тлумачний словник К.: Либідь

 2004

Апостолюк С.О. та ін.-

Промислова екологія: Навч.пос К.: Знання

 2005

Гутаревич Ю.Ф. та ін.-

Екологія та автомобільний транспорт: Навч.пос К.: Арістей

 2006

2

Економіка підприємства

Под общ. ред С.В.Покропивного.

Экономика предприятия: Учебник К.: КНЕУ

 2003

Протопопова В.О.-

Економіка підприємства: Навч.пос. К.: ЦУЛ

 2003

За ред. А.В.Шегди..-

Економіка підприємства: Навч. пос К.: Знання

2005

3

Економічний аналіз

За ред.проф. М.Г.Чумаченка.-

Економічний аналіз:Навч.посібник К.: КНЕУ,

2003

Мец В.О. -

Економічний аналіз:Зб-к практ.завдань.:Навч.пос.. К.: КНЕУ

 2001

Івахненко В.М.-

Курс економічного аналізу:Навч.посібник К.: Знання-Прес

 2001

Пономаренко О.І. та ін. Сучасний економічний аналіз.

: У 2ч Ч. 1. Мікроекоміка: Навч. посіб.. К.: Вища школа

2004

Пономаренко О.І. та ін. Сучасний економічний аналіз

: У 2ч. Ч. 2. Макроекономіка: Навч. посіб К.: Вища школа

2004

4

Бух. облік

Грабова Н.М. / Під ред. М.В. Кужельного

Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник..-К. А.С.К.,

2000

Джога Р.Т. та ін..-

Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Підручник. К.: КНЕУ,

2004

Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік.

Підручник.- К.: Центр навч.літ-ри,

2005

5

Фінанси підприємства

Бандурка О.М. та ін..-

Фінансова діяльність підприємств: Підручник К.:Либідь

2003

Кер.кол.авт.і наук.ред.проф.А.М.Поддєрьогін

Фінанси підприємств: Підручник..-5-е видання.-К.: КНЕУ

2005

   6

Технологія і організація перевезень

Спирин И.В.-

Организация и управление пассажирскими автомобильными перевозками: Уч-к М.: Академия

2003

За ред.М.Ф.Дмитриченка.

Системотологія на транспорті: Підручник : У 5 кн.-Кн.1.Основи теорії  систем і управління К.: Знання України

2005

Кременец Ю.А. и др..-, Технические средства организации

дорожного движения: Учебник для вузов. М.: ИКЦ Академкнига

 

2005

7

Охорона праці

Ткачук К.Н. та ін.

Основи охорони праці: Підручник.. К.: Основа

2003

Практичний коментар до нової редакції Закону України ’Про охорону праці’..-Х.: Форт

 2003

 

Полянський  С.А. та ін..-

Правила охорони праці на автомобільному транспорті/ К.: Основ

2003

 Разр. Редзюк А.М. та ін..-

Положення про робочий час і час відпочинку водіїв  автотранспортних засобів К.: Основа

2002

Кузнецов Ю.М.: Уч-к..-

Охрана труда на авто-транспортных предриятиях М.: Транспорт

1990

8

Технічні засоби транспорту

Вахламов В.К.

Подвижной состав автомобильного транспорта М.: Академия

2003

Щетина В.А. и др.. Подвижной состав автомобильного транспорта: -

Уч-к. М.: Транспорт

1989

Организация и управление пассажирскими автомобильными перевозками:Уч-к.- М.: Академия

 2004

 Правила те хнич.єксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта К.Основа

1979

 Спец.подвижной состав для грузовых автомобильных перевозок.- М.Транспорт

 1985

Автопоезда для перевозки длинномерных труб.- М.: Транспорт

 1986

Кривцов И.П. Погрузочно-разрузочные работы

на транспорте ( В примерах и задачах М.: Транспорт

1985

9

Комерційна діяльність на транспорті

Бычков В.П. Предпринимательская деятельность

на автомобильном транспорте М.: СПб: Питер

2004

Мірошніченко Л.О.

Автомобільні перевезення: організація і облік Х.: Фактор,

2006.

Левковець ВП.Р. та ін...-

Управління автомобільним транспортом: Навч.пос К.: Арістей

2006.

Воробьев А.П.

Основы коммерческой деятельности. Донецк

2004

Вороніна Л.І.

Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання: Навч.пос. К

2002

Цигилик І.

Основи підприємництва: Навч.пос.- К.: Центр навч.літ-ри

2005

Виноградська А.М.

Технологія комерційного підприємництва К: ЦУЛ

2006

10

Комерційне право

Жданюк В.К. та ін. Нормативно-правова база дорожнього господарства

: Конспект лекцій. Х.: ХНАДУ

2004

Шакун В.І

Правові основи підприємницької діяльності. К.

1997

Старцев О.В. „

Підприємницьке право”:Підручник, К.: Істина

 2005

Саніахметова Н.А.

Підприємницьке право”:Підручник К.: Одісей

2005

11

Основі менеджменту

Под ред. Н.Н.Громова и др

Менеджмент на транспорте: Уч.пос .-М.: Академия

2003

Стадник В.В. та ін.

Менеджмент: Підручник.- К.: Академвидав

2003

Шегда А.В.

Менеджмент: Підручник К.: Знання

2004

Шаповал М.Л.

Менеджмент якості: Підручник.- К.: Знання

 2006

 

Основи маркетингу

Павленко А.Ф., Войчак А.В.

Маркетинг: Підручник К.: КНЕУ

2003

Гончарук Я.А. та ін.

Маркетинг:Навч.посібник у тестах.- К.: КНЕУ

2002

Старостіна А.О. та ін.

 Маркетинг: Навч.пос..-3-е видання К.: Знання

2006

Балабанова Л.В.

Маркетинг: Підручник.-2-е видання. К.: Знання-Прес,

2004

13

Трудове право

За ред.П.Д.Пилипенка.

Трудове право України: Академічний курс К.: ’Ін Юре’,

2004

 

 

 За ред. проф. В.Л.Ортинського.

Основи права України.-2-е видання.- Львів: Оріяна-Нова

2005

Жданюк В.К. та ін.: Конспект лекцій.

Нормативно-правова база дорожнього господарства Х.: ХНАДУ

 2004

14

Будова і експлуатація автомобілів

Кисликов В.Ф., Лущик В.В

Будова й експлуатація автомобілів: Підручник К.: Либідь

2005

Тур Е.Я. и др.

Устройство автомобиля: Учебник..- М.:Машиностроение

1990

15

 

Автомобільні міжна-

родні перевезення

Левковець П.О., Марунич В.С Міжнародні перевезення і

транспортне право: Навч.пос..- К.: Арістей

 2006

16

Правила і безпека дорожнього руху

Зеркалов Д.В. та ін.:

Безпека руху автомобильного транспорту Довідник..- К.: Основа

2002

Тимовський О.А. та ін. - Основи безпечного керування

дорожніми транспортними засобами:Навч. посіб.- К.: Вища школа

2004

Под общ.ред.нач.ДГАИ МВД Украины А.Л.Миленина.-

Комментарии к Правилам дорожного движения Украины- 2002./ 2 изд.,перераб. и доп..- Х.: Светофор

 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендована література для студентів спеціальності 5.05030301  "Збагачення корисних копалин"

 

     

Назва дисципліни

Автор, назва підручника

Рік

вид

1

Геологія

Свинко Й.М., Сивий М.Я. Геологія: Підручник..-К.: Либідь.

2003

Сивий М.Я., Свинко Й.М. Геологія: Практикум: Навч.пос..-К.: Либідь.

2006

Кейльман Г.А., Болтыров В.Б. Основы геологии: Учебник..-2-е видання.-М.: Недра

1991

Миронов К.В. Справочник геолога-угольщика..-2-е видання.-М.: Недра

1991

Левитес Я.М. Общая геология с основами исторической геологии и геологии СССР: Уч-к..-3-е видання.-М.: Новости

1986

Кравцов А.И. Геология: Учебник..-М.: Недра

1979

Гудаев А.Н. Геология. Учебник.М.: Недра

 1968

2

Фізколоїдна хімія

Менковский М.А., Шварцман Л.А. Физическая и коллоидная химия: Учебник..-М.: Химия

1981

Липатников В.Е. Физическая и коллоидная химия..-2-е видання.-М.: Высшая школа

1975

3

Введення до спеціальності

Егоров В.Л. Обогащение полезных ископаемых: Уч..-М.: Недра

1986

4

Флотаційні процеси збагачення

Абрамов А.А. Флотационные методы обогащения: Уч-к.-3 изд.,перераб.и доп..-М.: Недра

1993

Білецький В.С. та ін. Технологія збагачення корисних копалин..-Д.: Східний видавничий дім.

2003

Пенная сепарация и колонная флотация/Ю.Б.Рубинштейн и др..-М.: Недра.

1989

Теория и  технология флотации руд/Под общ.ред.О.С.Богданова.-2-е изд.-М.: Недра,.

1990

Шубов Л.Я. Флотационные реагенты в процессах обогащения минерального сырья: справочник. в 2 кн.. : -М.: Мысль

1990

Егоров В.Л. Обогащение полезных ископаемых: Уч..-М.: Недра

1986

5

Збагачення ко-рисних  копалин

Білецький В.С. та ін. Технологія збагачення корисних копалин..-Д.: Східний видавничий дім

2003

Фридман С.Э. Обогащение полезных ископаемых..-М.: Недра.

1985

Егоров В.Л. Обогащение полезных ископаемых: Уч..-М.: Недра

1986

6

Спеціальні методи збагачення

Самилін В., Білецький В. Спеціальні методи збагачення корисних копалин..-Д.: Східний видавничий дім

2003

Егоров В.Л. Обогащение полезных ископаемых: Уч..-М.: Недра

1986

Білецький В.С. та ін. Технологія збагачення корисних копалин..-Д.: Східний видавничий дім.

2003

7

Хімічні і фізико-хімічні методи аналізу

Смирнов В.О.,Білецький В.С. Фізичні та хімічні основи виробництва: Навч.пос..-Д.: Східний видавничий дім

2005

8

Підготовчі процеси збагачення

Папушин Ю.Л.та ін. Дослідження корисних копалин на збагачува-ність. .-Д.: Східний видавничий дім.

2006

Білецький В.С. та ін. Технологія збагачення корисних копалин..-Д.: Східний видавничий дім.

2003

9

Гравітаційні процеси збагачення

Акопов М.Г. Гравитационные и спец. методы обогащения мелких классов углей..-М.: Недра

1975

Папушин Ю.Л., Смирнов В.О.,Білецький В.С. Дослідження корисних копалин на збагачуван-ність.-Д.: Східний видавничий дім.

2006

Егоров В.Л. Обогащение полезных ископаемых: Уч..-М.: Недра.

1986

10

Транспортне обладнання і склади збагачувальних фабрик

Транспорт на гірничих підприємствах: Підручник/ За ред. проф. М.Я.Біліченка..-Днепропетровськ: НГУ,.

2005

Васильев К.А. Транспортные устройства и склады: Учебник для техникумов..-М.: Недра

1999

Матюшев Л.Г. Транспортные устройства и склады обогатительных фабрик: Уч.пос..-М.: Недра

1979

11

Електрооблад-нання збагачувальних фабрик

Сухоручкин А..П. Электрооборудование обогатительных фабрик: Уч-к..-М.: Недра

1989

Білецький В.С. та ін. Технологія збагачення корисних копалин..-Д.: Східний видавничий ді.

2003

Бриллиантов В.В., Павлович А.Г. Электрооборудование углеобогатительных и брикетных фабрик: Уч.пос..-М.: Недра,

1982

Мирошкин П.П. Электрослесарь обогатительных фабрик: Учебник..-3-е видання.-М.: Недра.

1988

12

Збагачувальні фабрики і їх проектування.

Смирнов В.О., Былецький В.С. Проектування збагачувальних фабрик..-Д.: Східний видав. дім.

2002

Евдокимов П.Д. Проектирование и эксплуатация хвостовых хозяйств обогатительных фабрик..-2-е видання.-М.: Недра.

1978

Артюшин С.П. Проектироввание углеобогатительных фабрик.-2 изд., перераб.и доп.: Уч.пос..-М.: Недра .

1974

Егоров В.Л. Обогащение полезных ископаемых: Уч..-М.: Недра

1986

13

Зневоднення продуктів збагачення та очистка стоків.

Фридман С.Э. и др. Обезвоживание продуктов обогащения..-М.: Недра,.

1988

Филиппов В.А. Технология сушки и термоаэроклассификации углей..-М.: Недра.

1987

Самылин Н.А. Водовоздушное хозяйство углеобогатительных фабрик.: Уч-к..-М.: Недра

1982

14

Збагачення корисних копалин

Егоров В.Л. Обогащение полезных ископаемых: Уч..-М.: Недра.

1986

 

 

Білецький В.С. та ін. Технологія збагачення корисних копалин..-Д.: Східний видавничий дім,.

2003

15

Вимир.і контроль тахнологічних процесів.

Серго Е.Е. Опробование и контроль технологических процессов обогащения: Учебник..-К.: Вища шк.

1979

Білецький В.С. та ін. Технологія збагачення корисних копалин..-Д.: Східний видавничий дім.

2003

Егоров В.Л. Обогащение полезных ископаемых: Уч..-М.: Недра

1986

16

Економіка піприємства

 

Волошин А.П., Рыбников С.Е. Экономика угольной промыш-ленности.Учебник..-М.: Недра.

1988

17

Охорона праці

Бобриков В.В. и др. Охрана труда на углеобогатительных фабриках: Справочное пособие..-М.: Недра.

1989

 

 

Гриф Б.В. Охрана труда в угольной промышленности: Уч.пос..-М.: Недра.

1988.

Моршинин В.М. Охрана труда на обогатительных фабриках: Учебник..-М.: Недра.

1986.

Губский П.К. Охрана труда и противопожарная защита на углеобогатительных фабриках: Учебник..-М.: Недра,.

1986

18

Основи автоматизації виробництва.

Папушин Ю.Л., Білецький В.С. Основи автоматизації гірничого виробництва (курс лекцій)..-Д.: Східний видавничий дім,

2007

 

 

Процуто В.С. Автоматизированные системы управления технологичес-

кими процессами обогатительных фабрик..-М.: Недра

1987

Бриллиантов В.В. Автоматизация углеобогатительных фабрик и контрольно-измерительные приборы:Уч-к..-М.: Недра,.

1977

19

Магнитні. і електричні процеси

збагачення

Егоров В.Л. Обогащение полезных ископаемых: Уч..-М.: Недра.

1986

Білецький В.С. та ін. Технологія збагачення корисних копалин..-Д.: Східний видавничий дім,.

2003

20

Основи менеджменту

Шегда А.В. Менеджмент: Підручник..-К.: Знання,

2004.

Хміль Ф.І. Основи менеджменту.: Підручник..-К.: Академвидав.

 2003

Соснін О.С.,Казарцев В.В. Виробничий і операційний менеджмент: Навч.посібник.-К.: Изд-во Європ.ун-ту.

2002

21

Збагачувальні фабрики і іх проектування

Смирнов В.О., Білецький В.С. Проектування збагачувальних фабрик..- Д.: Східний видавничий дім

2002

Артюшин С.П. Проектироввание углеобогатительных фабрик.-2 изд., перераб.и доп.: Уч.пос..-М.: Недра

 

1974

 

Рекомендована література для студентів спеціальності 5.04010602  "Прикладна  екологія"

 

     

Назва дисципліни

Автор, назва підручника

Рік

вид

1

Загальна екологія

Федоренко О.І. та ін. Основи екології: Підручник: К.: Знання

2006

Царик Л.П. та ін.Екологія: Підр. 10 кл./проф..рів./ К.: Генеза

2010

Гутаревич Ю.Ф. та ін. Екологія та автомобільний транспорт: Навч.пос..-К.: Арістей

2006

Ільєнко Р.Ю. Екологія для всіх: Словник-довідник..-К.: ЦУЛ

 2006

Екологічне законодавство України..-Х.: Одиссей.

 2002

Мусієнко М.М. та ін. Екологія: Тлумачний словник..-К.: Либідь,.

2004

Білявський Г.О. та ін. Основи екології: Підручник..-К.: Либідь.

2004

2

Загальна  хімія

Кириченко В.І. Загальна хімія: Навч.пос..-К.: Вища школа

2005

3

Аналітична хімія

Аналитическая химия и технический анализ угля: Уч-к./И.В.Авгушевич и др..-М.: Недра.

1987

4

Осн.геологіЇ і гідрогеології

Гидротранспортные системы горнодобывающих предприятий: Уч.пособие./Пучков Л.А и др..-2-е видання.-М.:Моск.гос.горный ун-т

2001

Кейльман Г.А., Болтыров В.Б. Основы геологии: Учебник..-2-е видання.-М.: Недра.

1991

5

 

Екологічний моніторинг

Федоренко О.І. та ін. Основи екології: Підручник: К.: Знання

2006

Апостолюк С.О. та ін. Промислова екологія: Навч.пос..-К.: Знання

2005

Апостолюк С.О. та ін. Практикум з промислової екології.: Навч.пос..-К.: Основа

2005

Федоренко О.І. та ін. Основи екології: Підручник: К.: Знання

2006

Гошовський С. та ін. Екологічна безпека техноприродних геосистем. Львів-К

2002

6

Основи геодезії і топографії

Ратушняк Г.С. Топографія з основами картографії. Навч.пос..-К.: Центр навч.літ-ри

2003

Григоренко А.Г. Геодезия при разведке недр: Уч.пос..-К.:.Харьков: Единение

1990

7

Економіка,організація та планування.при-родокористуван-ня

Методические указания к изучению дисциплины ’Основы экологии и экономики природопользования’/Сост.О.И.Шапоренко..-Донецк: ДонГАУ

2001

Природопользование: Учебник./Под ред.Арустамова Э.А..-2-е видання.-М.: ’Дашков и Ко’

2000

Люкшин В.С. Организация, экономика и управление рациональным природопользованием..-К.: КГРТ

1999

Люкшин В.С. и др. Рациональное природопользование..-К.: КГРТ,

1997

Люкшин В.С. Экономика и организация геолого-экологических работ..-К.: Випол

2003

Федоренко О.І. та ін. Основи екології: Підручник: К.: Знання

2006

8

Охорона праці

Жидецький В.Ц. та ін. Основи охорони праці: Підручник..-5-е видання.-Львів: Афіша,

2000

Керб Л.П. Основи охорони праці: Навч.пос..-К.: КНЕУ.

 

2005

9

Прилади і мето ди контролю за станом навко лишнього

середовища

 

Ковальчук П.І. Моделювання і прогнозуван ня стану навколишнього середовища:К.Либідь

2001

10

Геохімія  довкілля

Орлов Д.С.,Безуглова ОС. Биогеохимия. Учебник..-Ростов на Дону: Феникс.

2000

Галяс В., Колотницький А. Біохімічний і біотехнологічний словник..-Львів: Оріяна-Нова.

2006

Стецюк В.В. Основи геоморфології: Навч.пос..-К.: Вища школа

2005

11

Економіка підприємства.

Туниця Ю.Ю. Екоекономіка і ринок: Подолання суперечностей..-К.: Знання

2007

Дорогунцов С.І. та ін. Оптимізація природокористування. Т.1. Природні ресурси: еколого-економічна оцінка.Навч.пос..-К.: Кондор

2004

Мельник Л.Г. Екологічна економіка: Підручник..-2-е видання.-Суми: Універ.книга’.

2003

12

Екологія збагачувальних виробів

Спичак Ю.Н. и др. Охрана окружающей среды и рациональное использование месторождений полезных ископаемых: Уч-к..-М.: Недра

1993

Бутовецкий В.С. Охрана природы при обогащении углей:Справочное пособие..-М.: Недра

1991

13

Урбоекологія

Экология города:Учебник/Под ред.Стольберга Ф.В.-К.Либра

2000

14

Основи буріння та гірнича справа

Ковальчук А.В. Горное дело: Учебник..-М.: Недра

1991

15

 

Основи екологічного права

Федоренко О.І. та ін. Основи екології: Підручник: К.: Знання

2006

Екологічне законодавство України..-Х.: Одиссей.

2002

Збірник: Законодавство України про довкілля. Т.1.-Х.: Одиссей

2006

Збірник: Законодавство України про довкілля.Т.2.-Х.: Одиссей

2006

Збірник нормативних документів з БЖД / М.В.Васильчук.-К.: Основа

2004

Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності..-К.: Основа

2007

16

Основи агроекології

Агроекологія/ Под ред.В.А.Черникова.-М.:Колос

2000

17

Методи геолого-екологічних досліджень

Кейльман Г.А., Болтыров В.Б. Основы геологии: Учебник..-2-е видання.-М.: Недра

1991

Сивий М.Я., Свинко Й.М. Геологія: Практикум: Навч.пос..-К.: Либідь

2006

18

Радіоекологія

Гупало Т.А.,Спешилов С.Л. Контроль радиационной безопасности окружающей среды:Уч.пособие.-М.:Моск.гос.горный ун-т.

2002

19

Основи менеджменту

Федоренко О.І. та ін. Основи екології: Підручник: К.: Знання

2006

Шегда А.В. Менеджмент: Підручник..-К.: Знання

2004

20

Основи бізнесу

Рогач О. Міжнародні інвестиції: теорія та практика бізнесу транснац.корпорацій..-К.: Либідь

2005

Платонов В.С. Введение  в бизнес.Основы рыночной экономики..-Ростов на Дону: Феникс

1997